Projektbeskrivning

TRIAD

Period: 1990 - 1994
Beskrivning:

TRIAD var namnet på ett treårigt samarbetsprojekt kring informationsadministration och dataadministration, IA/DA, som Telia, Posten, Ericsson, Statskontoret och SISU bedrev 1990-1994. Syftet var att utveckla parternas synsätt, metoder och hjälpmedel inom detta område. Arbetet inom TRIAD bedrevs I delprojekt, sammanftrda i tre block. Beställarblocket vände sig dels till dem som är verksamhetsansvariga och måste ta ställning till IA/DA-satsningar, dels till dem som har ansvaret för IA/DA inom en organisation. Delprojekten inom detta block arbetade med att formulera verksamhetens krav på IA/DA samt att studera och beskriva roller, organisation och arbetsformer för IA/DA-arbete.

Utförarblocket vände sig till dem som arbetar med IA/DA. Delprojekten arbetade med modellering, data- och resurskataloger samt uttagssystem. Kunskapsförmedling var det block som såg till att resultaten kom TRIAD-parterna till godo. Detta skede bland annat genom kurser, seminarier och rapporter.  En förteckning med sammanfattningar av hela projektets rapportflora, finns i rapporten "Godis-Matris och rapportsammanfattningar" på denna portal.

Dokument kopplade till projektet
Spridning av Hybris - en fallstudie vid Telia
PIMWIN - en fallstudie vid Posten
Object Management Group (OMG) - en översikt
Vad händer inom ANSI/X3H7
Objektorienterad verksamhetsanalys
BASMODELLER - en introduktion till området
NAMNSÄTTNING - i modelleringssamanhang
Tolkning av grafiska modeller - betydelseförsjkutningar vid översättning mellan text och grafisk representation
Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning
Den gemensamma informationsmarknaden
HYBRIS IA/DA - en IA-prototyp vid Telia
Fråga är guld - Lokal affärstyrning utifrån den egna verksamhetens data
Modellbaserad kunskapsinsamling
Modellering av verksamhetsregler
PCTE - en översikt
CDIF - en översikt
Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden
Repository AD/Cycle - IUG 1991
RAD-konferensen i Chicago 1992
Vad händer inom ANSI-IRDS?
Modellering enligt Tempora
Modellering av verksamhetsregler - erfarenheter vid Posten av den regelbaserade Temporametoden
Datorstöd för modellintegration
Kokbok för modellering
DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö
FAllstudie av IA-projektet vid Televerket
IA-erfarenheter - från företag och myndigheter - utgångspunkt för framtida utveckling
Objektorienterade ansatser inom ANSI/IRDS
Repository - State-of-the-art
Modelleringshandboken i översikt
Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
SLUTRAPPORT - En sammanfattning av TRIAD-projektet
DET KUNDEFFEKTIVA FÖRETAGET - Med kunden som aktör och partner
INFORMATIONS- OCH DATAKVALITET
GODIS-MATRIS OCH RAPPORT- SAMMANFATTNINGAR
IA-prototyp
TRIAD Newsletter - IRDS inom ISO - Dagsläget
TRIAD Newsletter - ISO/IRDS. Händelseutveckligen 91/92
Samverkan mellan resurskataloger - visioner eller behov
Processer och informationsflöden mellan processer
AD/Cycle I Information Model - Info Flows inom Processmodellen
AD/Cycle I Information Model - Relationsdatabasmodellering
AD/Cycle I Information Model - Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen
Navigering i Repository
Modelleringsansatser för begrepps- och daramodellering: - Beskrivninig och försök till jämförelse
Hybris i Unix-miljö - Förstudie
IA och verksamhetens krav - erfarenheter från offentlig förvaltning
IBM:s Repository Manager - Datamodelleringsbegreppen
IBM:s Repository Manager - Begreppsmodellering i Information Model
IBM Repository Manager: Attribut- och värdemodellering i Enterprise Submodel
IRDS Information Resource Dictionatry System
IRDS Modeller och modellnivåer
Koppling begreppsmodell
IBMs Repository Manager
TRIAD-Godis-Matris och rapportsammanfattningar