TRIAD

Modelleringshandboken i översikt

Utgivningsår: 1994
Nummer: N10:1
Titel: Modelleringshandboken i översikt
Sammanfattning: Kort om Modelleringshandboken  Inom TRIAD-projektets ram har parterna, dvs Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU,  beslutat sig för att satsa på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter i  generella konceptuella modeller. Resultatet av denna satsning utgörs av Modellerings handboken.  Följande personer har deltagit i arbetet:  Agneta Hagberg, Posten GK-Data  Malte Nordström, Telia Data  Claes-Göran Lindström, lT Plan  Ann Rehbinder, Posten GK-Data  Margareta Pettersson, L M Ericsson Data  Hans Willars, SISU  Parterna bidrar successivt till Modelleringshandboken genom att producera separat utgivna avsnitt  som ingår i en överordnad gemensam handboksstruktur. Som framgår av nedan är handboken  indelad i ett antal block med delvis olika syften och målgrupper. Material som finns 'framme är  markerat med *, övrigt är under arbete eller planerat.  Referenser inne i en text till andra handboksdelar markeras med titel i fet kursiv stil. Referenser till  avsnitt i den här handboken markeras med med fet stiL
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Hans Willars
TRIAD-N10-1 - Modelleringshandboken i översikt