TRIAD

Modellering av verksamhetsregler - erfarenheter vid Posten av den regelbaserade Temporametoden

Utgivningsår: 1992
Nummer: N4
Titel: Modellering av verksamhetsregler - erfarenheter vid Posten av den regelbaserade Temporametoden
Sammanfattning: Under våren och sommaren 1991 har Postens order- och faktureringssystem,  Orfa, analyserats med hjälp av modellering enligt TemfXJra-ansatsen. Syftet med  arbete har varit att utvärdera och skaffa praktiska erfarenheter av modellering av  speciellt verksamhetsregler och tidsaspekter genom att utveckla detaljerade modeller  över verksamheten.  Tempora är ett projekt inom EG:s forskningsprogram för informationsteknologi,  Esprit. I Tempora samarbetar Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU)  med en grupp av europeiska företag och universitet för att utveckla en praktiskt  användbar metod för utveckling av informationssystem. Arbetet i Tempora-projektet  har koncentrerats mot utveckling aven modellfamilj där verksamhetsregler  ingår som en av tre huvud aspekter tillsammans med begrepp och funktioner i en  konceptuell modell. I Temporas tre modeller kan dessutom tidsaspekter modelleras  uttryckligen, dvs behovet av historisk information samt verksamhetsregler  med tidsoperatorer kan uttryckas direkt i modellerna.  I denna rapport förutsätts viss kännedom om de grundläggande begreppen inom  TemfXJra även om vi så långt det varit möjligt försökt göra en fristående beskrivning  av våra erfarenheter. För en utförlig beskrivning av Temporas modeller och  utvecklingsmetod hänvisas till [Triad91]. Denna rapport baseras på Temporarapporten  [SISU9l] men har omarbetats något för svenska förhållanden.  Tempora-ansatsen till systemutveckling sträcker sig från de tidiga faserna, verksamhetsanalysen,  ända till design av ett datoriserat informationssystem. I denna  fallstudie har vi dock koncentrerat oss på verksamhets- och informationssystemanalys  och använt modelltekniker och metod från Tempora för att utveckla en  komplett konceptuell modell över Postens order- och faktureringssystem. Den  konceptuella modellen över detta verksamhetsområde (Orfa) innehåller begreppsmodeller,  funktionsmodeller och verksamhetsregler.  Verksamtietsanalys i allmänhet kan tjäna fler viktiga syften än att vara en grund  för ett datoriserat informationssystem. En sådan analys kan till exempel användas  för verksarnhetsutveckling och problemlösning av olika slag. I fallstudien, och i  denna rapport, har vi emellertid haft det strikta syftet att utveckla en specifikation  för just ett datoriserat informationssystem och all diskussion förs från denna utgångspunkt.  Arbetet med fallstudien har bedrivits i samarbete mellan Tempora- och Triadprojekten.  I de följande avsnitten ges en övergripande beskrivning av Postens order och faktureringsverksarnhet  och därefter en beskrivning av hur analysarbetet bedrivits.  Därefter diskuteras de erfarenheter och observationer som gjorts i samband med  arbetet.
Projekt: TRIAD, Tempora
Språk: Svenska
Författare: Tapani Kinnula
Ulf Persson (Wingstedt)
Benkt Wangler
Rolf Wohed
TRIAD-N4vers2 - Modellering av verksamhetsregler