TRIAD

Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning

Utgivningsår: 1993
Nummer: N 10:9
Titel: Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning
Sammanfattning: Denna rapport syftar till att ge handledning i regelmodellering i samband med systemutveckling i de tidiga faserna. Rapporten vänder sig till systemutvecklare samt verksamhetsanalytiker som har erfarenhet av modellering och som är intresserade av hur man ska hantera regler i de tidiga faserna av systemutvecklingen. Vi kommer att rapportera erfarenheter från två forsknings- och utvecklingsprojekt som SISU deltagit i. Det ena projektet heter Tempora och är ett ESPRIT -projekt som pågått i 5 år och som nyligen avslutats. Projektet har behandlat tidsaspekter vid utvecklingen av informationssystem. Regler har även varit en grundläggande komponent i projektet. Under arbetets gång har vi utvecklat och vunnit erfarenheter om regelmodellering som vi vill dela med oss av i den här rapporten. Vi hänvisar i övrigt till den metodhandbok som Tempora-projektet utarbetat samt till tidigare TRIAD-rapporter om Tempora. Vi kommer också att rapportera från ett annat projekt, Modellbaserad Kunskapsinhämtning, MBKI. I detta projekt som bedrivits tillsammans med Infologics AB, har man studerat hur modellering för kunskapsinhämtning kan användas när man konstruerar expertsystem.
Projekt: TRIAD, Tempora, MBKI, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Sten-Erik Öhlund
Rolf Wohed
TRIAD-N10_9 - Modelleringshandboken - Regelmodellering i praktiken