TRIAD

SLUTRAPPORT - En sammanfattning av TRIAD-projektet

Utgivningsår: 1994
Nummer:
Titel: SLUTRAPPORT - En sammanfattning av TRIAD-projektet
Sammanfattning: TRIAD-projektet, som pågått sedan våren 1990, avslutas i och med denna  rapport.  Deltagande organisationer har varit Televerketlfdia AB, Posten AB, Statskontoret,  SISU samt L M Ericsson Data AB.  Syftet med projektet har varit att utveckla metoder och hjälpmedel inom  området informations- och dataadministration. Projektet har levererat resultat  av olika karaktär. Förutom ett 7Q-tal rapporter, ett mindre antal prototyper!  demonstratorer, genomford prototypkurs (utbildning av modelleringsledare)  mm har projektarbetet framför allt inneburit en kompetensuppbyggnad inom  området for de deltagande organistionerna. Det nätverk för kompetensutbyte  som byggts upp inom projektet bedöms dessutom vara av ett sånt värde att det  kommer att drivas vidare. En del rapporter har gjorts tillgängliga efter en viss  karantäntid och därigenom latt en vidare spridning utanför själva TRIADkretsen.  I avtalet från 1990 definierades vissa resursinsatser från parterna. De avtalade  insatserna liksom utfallet finns angivet i avsnittet 'Tid, resurser och kostnader".  Trots de stora insatserna från T dia och Posten har medverkan av egen  arbetskraft inte motsvarat behoven. Anledningarna till detta är säkert flera. De  många - på senare tid näst intill kontinuerliga - omorganisationerna hos  parterna har i många fall haft en klart negativ inverkan på projektet.  Det kan konstateras att vid projektstart låg projektets inriktning mot IAlDAfunktionen  och lA-hjälpmedel. Under resans gång har det skett en avsevärd  breddning av projektets arbetsområde.  Förankringen av projektet hos parterna har tagit mycket tid i anspråk. Detta  gäller framför allt resultatförankringen. Effekten har blivit att en del aktiviteter  kommit igång mycket sent eller inte alls.  En god intern kundförankring har också en avgörande betydelse när det gäller  spridningen och förmågan att tillgodogöra sig resultaten. Inledningsvis lämnades  detta ansvar över till projektet innan parterna insåg att det fordrades en  mottagande organisation, ett nätverk, där resultaten kan spridas. Ett framgångsrikt  sätt att sprida resultaten har varit att i god tid planera och genomföra  seminarier och presentationer på "hemmaplan".
Projekt: TRIAD
Språk: Svenska
Författare: Bertil Andersson
TRIAD-Slutrapport 94 - Slutrapport