TRIAD

IRDS Modeller och modellnivåer

Utgivningsår: 1991
Nummer: K2
Titel: IRDS Modeller och modellnivåer
Sammanfattning: Med hjälp av ett enkelt exempel har vi försökt exemplifiera de fyra nivåerna eller  de tre nivå-paren i IRDS-Framework-standarden. Ett par består aven  förekomstnivå och en schemanivå. Schemanivån formuleras utifrån en gjord  abstraktion av den verklighet som förekomstnivåns utsagor beskriver, men ska  för övrigt hållas isär från abstraktionen. Schemat består aven mall för hur  utsagorna fär formuleras. Den innehåller dels en syntaktisk del (satsuppbyggnad)  och en semantisk del (referens till abstraktionen). Abstraktionen i sig är att se  som en ny verklighet vilken i sin tur beskrivs och kommuniceras med hjälp aven  uppsättning utsagor. i en ny förekomstnivå. Denna nya förekomstnivå beskriver,  förutom abstraktionen, även regler, villkor, förhållanden (i termer av den gjorda  abstraktionen), som gäller i den underliggande nivåns verklighet. Eftersom vi nu  har en ny förekomstnivå, finns även en vidhängande schemanivå baserad på en  abstraktion av förekomstnivåns bakomliggande verklighet
Kategori: FoU-resultat
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K2 - IRDS Modeller och modellnivåer