TRIAD

Repository - State-of-the-art

Utgivningsår: 1994
Nummer: K31
Titel: Repository - State-of-the-art
Sammanfattning: 1 Inledning  1.1 Kort historia  Begreppet "repository" har en relativt kort men intensiv historia. Det blev ett  "innebegrepp" (buzzword) att svänga sig med i samband med att kraven på  effektiv utveckling och underhåll av system alltmer kom i fokus. Högkvalitativ  information om den egna verksamheten och dess informationssystem skulle ses  som en resurs i sig, ja på sikt som ett bedömt överlevnadsvillkor i en alltmer  konkurrensutsatt och internationaliserad värld. Repository som företeelse, eller  snarare som ide, kom som en befriande fågel fenix, för alla att samlas kring. I  repositoryt skulle all viktig beskrivningsinformation läggas på ett för verksamheten  som helhet samordnat sätt. Produkter började utvecklas. Många artiklar  blev skrivna om detta idatamedia. Repository kom att appellera till något  positivt och viktigt. Följden blev att alla som kunde åberopa att deras produkter  kunde lagra någon typ av beskrivningsinformation, må vara Case-verktyg,  DBMS, dokumenthanterare, datakataloger, CAD-program, ... valde att konstatera  att de jobbade med ett repository. Standardiseringsaktiviteter sköt fart  för att lägga sin ordnande, styrande hand över det hela.  Produkterna blev klara och bö~ade användas, dock inte alls i den omfattning  som förväntats. De som vågade och hade råd kom sällan att använda sina  repositorier på det integrerade och fullständiga sätt som visionen hade målat  upp. Produkterna svarade dessutom i allmänhet inte heller mot ställda förväntningar.  Verksamhetsintegrerad information betydde också med osviklig automatisk  hantering i stordatorbaserade produkter.  Inte heller gick Case-verktygen, de som skulle föda repositoryt med uppgifter,  någon guldkantad tid till mötes. De högt ställda förväntningarna infriades ofta  inte, de förföriska lockropen i produktprospekten till trots.  Det kanske största bekymret visade sig vara att användarna hade svårt att hitta  information av värde att stoppa in i repositoryt, framför allt information som var  avsedd att på något sett samordnas mellan olika intressenter i verksamheten.  Även om man kunde stoppa in uppgifter fanns sällan någon som fann det mödan  värt att hämta fram dem. Inte heller fanns utvecklad hanteringsmetodik, än  mindre någon naturlig förankring i eller samordning med de vanliga, etablerade  rutinerna och ansvarsförhållandena i den existerande verksamheten.  Med andra ord behoven och bekymren fanns, men varken kunder, produkter  eller processen som sådan visade sig vara mogna.  Artiklar sågs allrner sällan, deltagarantalet på konferenser krympte.  Självrannsakan gav vid handen att de tidigare styrande målsättningarna var  orealistiska. Den totala samordningen var varken genomförbar eller ens efter-
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K31 - Repository State-of-the-art