TRIAD

INFORMATIONS- OCH DATAKVALITET

Utgivningsår: 1994
Nummer: V7
Titel: INFORMATIONS- OCH DATAKVALITET
Sammanfattning: Vtlken är den faktor eller det synsätt som kommer att ta störst betydelse för  utvecklingen av informationssystem under de närmaste fem åren?  Informations- och datakvalitet är en kandidat. Det är ett ämne som  genomsyrar hela området informationssystem och dess tillämpningar och  kan därför vara lite svårt att ta grepp om.  När man talar om data- eller informationskvalitet är det olika slags problem  eller aspekter på informationssystem som tas upp vid olika tillfällen.  Begreppet kvalitet ses än som egenskaper hos data - rätt eller fel - än som  frågan om hur principer för kvalitetsstyrning kan tillämpas på datasystem.  I denna rapport skärskådar vi i god IA Landa några olika aspekter på dataoch  informationskvalitet. Vi tar upp några centrala teman och ser efter hur  man kan agera.  Rapporten innehåller olika uppslag till hur ett område kan angripas. Det  ena angreppssättet behöver inte utesluta det andra. Men förslaget till  läsaren är: välj ett av angreppssätten. till att bö~a med Belöningen hägrar i  form av minskade kostnader för informationssystem och högre antal  produktivitets- och kvalitetsmål som uppfylls iverksamheten. Kort sagt så  minskar kostnaderna för kvalitets brister och konkurrenskraften blir bättre.  När man bö~ar arbeta är det inte nödvändigt att det som angrips verkligen  är en informationskvalitetsfråga. Det viktiga är att frågan är central för  verksamheten. Aspekten informationskvalitet är, som den läggs fram här,  avsedd att vara till hjälp för att hitta en handlingsväg. Arbetet med  informations kvalitet kommer att vara integrerat i arbete med DA och IA,  systemutveckling och arbete med datasäkerhet.  I denna skrift begränsas ämnet till att i första hand behandla kvalitetsaspekter  på traditionell databehandling, dvs tecken och sifferdata i strukturerad  form. Framväxten av t ex multimedia kommer att vidga ämnet  kraftigt.  Kapitlen 1 - 4 ger en introduktion till ämnet och bör kunna läsas även av  den som inte har djupare kunskaper inom databehandlings området.  KapitelS - 7 ger en fördjupad behandling av några centrala områden.  1 lA - informationsadministration. Den läsare som tidigare inte läst någon  TRIAD-rapport och inte kommit i kontakt med förkortningarnaDA och IA  hänvisastill avsnittetNågra ordftrldaringar islutetavskriften.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Verksamhetskrav
Språk: Svenska
Författare: Staffan Ögren
TRIAD-V7 - Informations- och datakvalitet