TRIAD

Kokbok för modellering

Utgivningsår: 1992
Nummer: N7
Titel: Kokbok för modellering
Sammanfattning: Modellering är ofta ett mödosamt arbete där lyhördhet och kompromissvilja  avsevärt gynnar kvalitet på resultat. Problemen finns först och främst att  hämta i den verklighet som ska modelleras. Verkligheter är komplexa  företeelser, som inte utan vidare låter sig beskrivas i en överblickbar,  lättfattlig modell. Det vid första påseende relativt enkla blir i allmänhet  mycket snart betydligt mer komplicerat när precision och detaljer behöver  tillföras modellen. Dessutom har inblandade parter ofta lätt att komma  överens i det stora och sällan speciellt förpliktigande (problemen "sopas  under mattan"). Detaljer tillåter däremot inga dimridåer, modeller har en  erkänd förmåga att avslöja oklarheter. Överensstämmande uppfattningar på  detaljnivå erhålls ofta först efter träget arbete.  Detta om verkligheten. En viktig förutsättning för lyckade resultat är i de  flesta arbetssituationer tillgång till bra verktyg. Vid modellering är det  avgörande verktyget ett modelleringsspråk och en notation med vars hjälp  verklighetens abstraktioner kan formuleras på ett sätt som känns naturligt att  arbeta med (lagom avvägning mellan enkelhet och uttryckskraft). Det ska  vara möjligt att åstadkomma en modell, som upplevs vara en god avspegling  av det modellerade verkligheten. Ett datorstöd för att skapa, lagra, ändra  samt inte minst presentera modeller i olika former och detaljeringsgrad  underlättar givetvis också arbetet avsevärt.  Tillgång till kvalificerade modellerare (modelleringsledare) är också en  viktig förutsättning för ett kvalitativt acceptabelt förslag. På något sätt verkar  det svårt att inom modellering tillägna sig en fast och solid kunskaps- och  erfarenhets bas. Visserligen lär sig en modellerare efterhand vissa handgrepp  och sätt att angripa en problemsituation. Påtagligt ofta räcker inte de egna  handgreppen till. Varje modelleringssituation är påfallande ofta unik i något  avseende.  Lika ofta dyker det under modelleringen upp typsituationer, företeelser i  verkligheten som har stora likheter med varandra. Kanske ligger skillnaden  endast i små detaljer. I dessa sammanhang ligger det nära till hands att  använda en enhetlig modelleringsansats - såvida man kommer ihåg hur  man gjorde förra gången. Tänk om det fanns en lättillgänglig erfarenhetsbas  som stöd.  Också erfarna modellerare klagar ofta på att de visserligen ibland ser  "ljuset" (i form aven hägring?) men lika ofta känner den totala tomheten  - behovet av att kasta alla hittillsvarande förslag i en papperskorg och börja  om från "scratch" igen. Åtminstone finns ofta ett behov av att få tips och  rekommendationer från andra som befunnit sig i liknande  Kokbok för modellering  TRIAD Nästa Generation Modellering - ARBETSRAPPORT N 7  SUg BerIId  ~ TRIAD-portornaJSISU Jun 1992  1  Kokbok för modellering  TRIAD Nästa Generation Modellering· ARBETSRAPPORT N 7  problemsituationer. Tänk om det fanns en lättillgänglig erfarenhetsbas som  stöd.  Återanvändning ligger ju i tiden. Produktiviteten ökar i arbetet. Enhetlighet  ökar läsbarhet. Igenkännande ökar chans till förståelse även gentemot icke  modelleringsexperter, osv. Enhetlighet underlättar personbyten i en  modelleringsgrupp. Introduktionstiden för nya personer blir kort. De kan  koncentrera sig på sakfrågor och inte på olika "dialekter". Tänk om det  fanns en lättillgänglig erfarenhetsbas som stöd.  Mycket talar för en receptsamling kring modellering serfarenheter, en  modelleringskokbok.  Denna kokbok har till uppgift att vara ett opretentiöst forum för diverse  modelleringsproblem och deras tänkbara lösningar. Eftersom det i dessa  sammanhang inte finns något rätt eller fel, ska kokboken givetvis inte  betraktas som en "lagbok". Frågan är om det överhuvudtaget är realistiskt  att komma fram till någon typ av gemensam uppfattning kring hur olika  situationer ska lösas. Kokboken kan åtminstone vara en samlingsplats för  olika lösningar och erfarenheter. en förslagslåda var och en fritt får  botanisera i. Förhoppningsvis kommer det att visa sig att vissa lösningar får  en sådan stabilitet och acceptans att de successivt kan upphöjas till  vedertagen policy.  Kokboken ska på sikt förhoppningsvis fylla ett behov hos såväl  förstagångsmodellörer som erfarna modellerings- "rävar".
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-N7 - Kokbok för modellering