TRIAD

IA och verksamhetens krav - erfarenheter från offentlig förvaltning

Utgivningsår: 1991
Nummer: V1
Titel: IA och verksamhetens krav - erfarenheter från offentlig förvaltning
Sammanfattning: 1 Inledning  1.1 Informationsadministration  i förvaltningen?  Arv och avlagringar från mer än 20 års investeringar i datoriserad informationshantering  gör att vi idag har en komplex systemstruktur i förvaltningen. Stordatorbaserade  system gemensamma för en hel sektor existerar sida vid sida med mer  myndighetsspecifika tillämpningar i minidatormiljö eller på pe.  Tillväxttakten i den offentliga ADB-användningen är enligt Statskontoret ("ADB i  staten 1991") i avtagande. Trots detta uppskattar den dataansvarige ministern kostnaderna  för användning av informationsteknologi i offentlig förvaltning till cirka 10  miljarder kronor för 1990/91. För hela 90-talet beräknas att ADB-investeringarna  skall uppgå till cirka 100 miljarder kr.  Samtidigt har utbytet av dessa investeringar i form aven ökad produktivitet i  offentlig verksamhet minskat.  I rapporten "Getting value from Information Technology" (Research Report 75,  June 1990) konstaterar Butler Cox Foundation att "!here is no proof that IT investments  lead to better business performance". Man slår fast att "investment in IT cannot  compensate for poor business performance, but it can enhance business success"  Bristen på koppling till verksamheten och användarnas kompetens är viktiga förklaringar  bakom ADB-verksamhetens minskade bidrag till produktiviteten. Komplex  system struktur och brist på samordning mellan olika informationssystem är  andra förklaringar.  Verksamheten och dess bärande ideer är förutsättningen för ett effektivt utnyttjande  av informationsteknologins möjligheter. Det är denna insikt som informations/  dataadministration utgår ifrån när man definierar syftet som "att ge data dess  rätta förankring i verksamheten".  Kopplingen till myndigheternas verksamhet, mål och resultat fokuserar informationen  snarare än tekniken och det är här som intresset för informationsadministration  i förvaltningen skulle kunna ha sin rot. Men är det så? Får myndigheternas  informationshantering en starkare koppling till verksamheten genom informationsadministration?  Bidrar informations administration till att utveckla effekti-vitet  och produktivitet i informationssystem och verksamhet?
Projekt: TRIAD, TRIAD - Verksamhetskrav
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-V1 - IA och verksamhetens krav