TRIAD

Modellering enligt Tempora

Utgivningsår: 1992
Nummer: N3
Titel: Modellering enligt Tempora
Sammanfattning: Under senare år har det märkts en ökad efterfrågan på funktionalitet hos  informationssystem som går utöver traditionell datahantering. Det har  också argumenterats för att utveckling av nästa generations informationssystem  kommer att kräva en ansats som bättre knyter ihop verksamhetsregler  och systemfunktionalitet. Ett antal frågeställningar  sprungna ur dessa krav behandlas i Esprit-projektet Tempora [3], som  utgör grunden för det som rapporteras i denna rapport. Behovet av utökad  funktionalitet behandlas i Tempora genom användning aven formalism  för konceptuell modellering som speciellt hanterar  verksarnhetsregler, tid och komplexa objekt. Detta språk stöds på databasnivå  aven utökad version av relationsmodellen med tidssemantik  och en exekveringsmekanism som tillhandahåller aktiv databasfunktionalitet  Temporas utgångspunkt är att specificering av ett informationssystem  ska ses som processen att utveckla eller förändra en befmtlig kunskapsbas,  som beskriver en verksamhets policy, och på vilken det vidare utvecklingsarbetet  sedan baseras. I Tempora används denna kunskapsbas  för att lagra definitioner av grundläggande fakta och operationer på  dessa tillsammans med de regler som styr operationerna och upprätthåller  konsistensen hos fakta. Figur 1 visar huvudkomponenterna i den  tänkta systemutvecklingsmiljön och hur dessa avses samverka.  De strukturella egenskaperna hos en applikation uttrycks i termer aven  semantisk datamodell. Det modelleringsspråk som utvecklats för detta  benämnes ERT, vilket står för Entity-Relationship- Time. Funktionskomponenten  har att göra med definitionen av operationer och utgöres  av dataflödesdiagram av tämligen konventionellt snitt. Denna modelltyp  benämnes iTempora FID (Process Interaction Diagram). Beteendet  hos systemet beskrivs i termer av regler. I princip kan två generella typer  av regler urskiljas: konsistensregler som har att göra med samstämmighet  hos innehållet i databasen och aktivitetsregler som beskriver hur  operationer mot systemets databas utlöses och kontrolleras.  Denna artikel innehåller en tämligen detaljerad beskrivning av ERTmodellen  och regelspråket. Funktionsmodellen beskrivs endast översiktligt,  eftersom denna inte i sig inte innehåller några nyheter utan endast  har intresse som underlag för dekomponering av verksamheten och  för utformning av aktivitets regler.  ERT-modellen utgår från Entity-Relationship-ansatsen [1], som ut-vidgats  med utökad semantik och grafik i, väsentligen, två riktningar: modellering  av tid och modellering av komplexa objekt.
Projekt: TRIAD, Tempora, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Ulf Persson (Wingstedt)
Benkt Wangler
Rolf Wohed
TRIAD-N3vers2 - Modellering enligt Tempora