TRIAD

Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt

Utgivningsår: 1994
Nummer: NR 18
Titel: Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
Sammanfattning: Denna rapport innehåller beskrivningar av 11 olika program för sökning i databaser.  Programmen är:  • Impromptu  · GQL  Oracle Data Browser  • Dataprism  • Business Objects  • ViewPoint  • Iconic Ouery  • DecOEery  Q!-E Database Editor  • Microsoft Access  Quest  Rapporten är den ena av två rapporter om uttagssystem inom Triad-projektet. Den  första rapporten, "Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar", gör en  gruppering av uttagssystem och diskuterar olika egenskaper hos sådana system [Kool93].  Uttags system kan grovt delas in i tre grupper:  Söksystem, som huvudsakligen används för att få en överblick av tillgänglig  information och ställa frågor.  • Analysverktyg, som används för att analysera data.  • Executive Information Systems (ElS), som förutom dataåtkomst ger någon form  av beslutsstöd.  Här beskrivs söksystem. Ett söksystem definierar vi som ett system som tillåter  användaren att själv formulera sina informationsbehov. Detta skiljer söksystem från  standardrapporter och skräddarsydda applikationer där databasfrågorna redan är  förprogrammerade.  Vi har gjort avgränsningen att studera söksystem för SQL,-databaser (Structured  Ouery Language). Ytterligare en begränsning vi gjort är att fokusera på söksystem som  bygger på grafisk gränssnittsteknik. Flera försök har också gjorts med naturliga  språkgränssnitt. Dock är den tekniken ännu allt för omogen för att kunna tillämpas i  bred skala.  Ett söksystem kan antingen vara en fristående produkt som kan kopplas mot en eller  flera databaser eller så kan det vara en del aven databashanterare. Alla ovanstående  söksystem är fristående utom Microsoft Access som också är en databashanterare.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Uttagssystem
Språk: Svenska
Författare: Peeter Kool
Peter Rosengren
Ulf Wingstedt
TRIAD-nr18 - Program för sökning i databaser