TRIAD

AD/Cycle I Information Model - Info Flows inom Processmodellen

Utgivningsår: 1992
Nummer: K13
Titel: AD/Cycle I Information Model - Info Flows inom Processmodellen
Sammanfattning: 1. Inledning  1.1 Rapportens omfattning  IBMs AD/Cycle Information Model (IM) består av ett antal submodeller,  grupperade enligt figur O. Figuren visar endast några av submodellerna. Det  finns fler. Nya tillförs med jämna mellanrum. Denna rapport hänger intimt  ihop med rapporten "Processer och informationsflöden mellan processer",  TRIAD Kl2, vilken behandlar den del av Enterprise Submodei som i figuren  benämns "Processmodell ".  Process- och infotlödesmodellerna är till för att stödja de metodansatser som  brukar gå under beteckningen Structured Systems Analysis. Inom denna  domän återfinns Yourdon, Gane and Sarson, DeMarco, mil. De har mycket  stora likheter med varandra varför det bedömts vara möjligt att finna generella  modeller inom IM för att klara samtliga varianter (mer eller mindre). Till vissa  delar ligger skillnaderna på den grafiska notationen, något som ju inte påverkar  modellens uppbyggnad. Processmodellen beskriver processer (inklusive deras  nedbrytning) samt infoflödet mellan dem. Infoflödesmodellen beskriver den  strukturella uppbyggnaden av infoflöden.  Innehållet i rapporten svarar mot IM version 1, release 2, modification 2.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K13 - AD-Cycle I Informations Model - Info flows inom Processmodellen