TRIAD

Samverkan mellan resurskataloger - visioner eller behov

Utgivningsår: 1992
Nummer: K11
Titel: Samverkan mellan resurskataloger - visioner eller behov
Sammanfattning: o Inledning  Varför tar man upp ett ämne som "Samverkan mellan resurskataloger" när det  redan finns problem med att ta fram integrerade utvecklingsmiljöer med en  resurskatalog?  Anledningen är att i Posten fanns, och finns fortfarande, roljande funderingar:  - Det är bra att det kommer fram integrerade systemutvecklings miljöer,  AD/Cycle m fl. Men vi har flera olika plattformar och behöver därför också  flera integrerade systemutvecklingsmiljöer. Om Posten skall kunna ta tillvara på  den information som kommer fram vid systemutveckling måste de integrerade  systemutvecklingsmiljöerna kunna utbyta information med varandra.  Informationsutbytet skall inte enbart gälla export/import mellan miljöerna, utan  också samverka sins emellan. Eftersom verktygen skall vara lätt att byta ut bör  samverkan mellan integrationsmiljöerna göras mellan resurskatalogerna och  inte mellan olika verktyg,  - Dessutom pågår i Posten uppbyggnad av Data Administration, DA. För att DA  skall fungera måste den ha fungerade datorstöd. Den information som kommer  att hanteras av datorstöden kommer till största delen att vara information som  kommer fram vid systemutveckling! verksamhetsutveckling. Och igen innebär  det att de resurskataloger som finns i Postens olika systemutvecklingsplattformar  måste kunna samverka.  Följdfrågan till funderingar blev: Vad görs i standards och integrationsplattformar  när det gäller samverkan mellan resurskataloger?  Med den utgångspunkten började jag mitt arbete med att undersöka standards  och integrationsplattform ar. Från början var målet att, i denna rapport, kunna  redovisa vad standarder och plattformarna innehåller om samverkan mellan  resurskataloger. Men jag upptäckte rätt omgående att det inte finns så mycket  gjort vad det gäller samverkan mellan resurskataloger. Idag är arbetet mest koncentrerat  på att få fram integrerade utvecklings miljöer, det finns dock undantag  ex v CDIF, Case Data Interchange Format. I rapporten ingår därför "bara" de  standarder och plattformar som jag anser var intressantast . , och, som Iörmodligen,  kommer att konfronteras med problematiken "Samverkan mellan  resurskataloger". Jag har valt att mycket översiktligt presentera standarder och  plattformar. Anledningen är att de är alltIör omfattande för att kunna beskrivas  utförligt i en rapport som handlar om samverkan mellan resurskataloger.  Följande citat kan vara en tanke på vägen.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Dag Ekengren
TRIAD-K11 - Samverkan mellan resurskataloger