TRIAD

TRIAD-Godis-Matris och rapportsammanfattningar

Utgivningsår: 1995
Nummer:
Titel: TRIAD-Godis-Matris och rapportsammanfattningar
Sammanfattning: TRIAD var namnet på ett samarbetsprojekt kring informationsadministration och dataadministration, IA/DA, som Telia, Posten, Ericsson, Statskontoret och SISU bedrev 1990-1994. Syftet var att utveckla parternas synsätt, metoder och hjälpmedel inom detta område. Ett av resultaten från projektet var ett 70-tal rapporter. Som ett led i att få en bättre överblick av innehållet i dessa har denna sammanställning gjorts. Förutom sammanfattningar på samtliga utgivna rapporter innehåller den också sammanfattningar på vart och ett av delprojekten.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: TRIAD
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-godis_matris - Godis-Matris och rapportsammanfattningar