TRIAD

Hybris i Unix-miljö - Förstudie

Utgivningsår: 1991
Nummer: U1
Titel: Hybris i Unix-miljö - Förstudie
Sammanfattning: 1. Inledning  Syftet med denna förstudie har varit att utreda de tekniska förut-sätnringarna för  en realisering av Hybris i Unix-miljö. Tyngdpunkten av arbetet har lagtS på att  skaffa en överblick över de verktyg som för närvarande finns för att bygga  grafiska användargränssnitt för Unix och att testa de som ansetts lämpliga.  Förstudien har också utren möjligheten att använda kod frän TeleSofts Glue i en  Unix-version av Hybris. Testerna har gjortS med utgångspunkt från de  egenskaper för verktyg som tas upp i kap 2. l.  Det finns även informationsstrategiska anledningar till en förstudie av det här  slaget. Enligt de riktlinjer som dras upp i IP-90 ( Policy för  informationshantering inom Televerket) bör så stor del som möjligt av ny- och  vidareutveckling inom Televerket ske i Unix-miljö. En systemstruktur som  bygger på ClienrlServer konceptet rekommenderas allmänt genom införande av  Unix-baserade arbetsstationer. Vidare sägs att standardiserade grafiska gränssnin  bör användas i så stor grad som möjligt och att nya databaser skall byggas med  relationsdatabasteknik och SQL-gränssnin. De olika beslut som fattats om öppna  system inom Posten överenstämmer i stort med Televerkets, men finns inte  sammanfattade i en dokument  Med dessa riktlinjer i åtanke är det naturligt an undersöka hur Hybris skulle  kunna verka i en Unix-baserad miljö och tjäna som grafiskt gränssnitt mot bäde  nuvarande och framtida relationsdatabaser.  Förstudien har ingått som en aktivitet inom delprojektet uttagssystem "Hybris"  inom TRIAD och utrörtS av Thomas Bill, med assistans av Peter Rosengren.  Dessutom har följande personer deltagit i möten och diskussioner:  Jerzy Kawa, Televerket Data  Örjan Jonsson, Televerket, Pu  Gunnar Boström, Te1esoft Sundsvall AB  Marie Helen Andersson. Telesoft Sundsvall AB
Projekt: TRIAD, Hybris, TRIAD - Uttagssystem
Språk: Svenska
Författare: Thomas Bill
TRIAD-U1 - Hybris i Unix-miljö