TRIAD

Spridning av Hybris - en fallstudie vid Telia

Utgivningsår: 1993
Nummer: H4
Titel: Spridning av Hybris - en fallstudie vid Telia
Sammanfattning: Denna rapport undersöker vilka faktorer somPåverkat spridningen  av programmet Hybris inom Telia. Rapporten är ett examensarbete  inom Triad-projektet. SISU, som utvecklat programmet, har velat  veta vilka faktorer somPåverkar spridningen av derasprodukter i  allmänhet. Telia Data har velat undersöka hur den egna marknadsftringen  fungerat ochhur den skulle kunna ftrbättras iframtiden.  Vi har genomfOrt ett antal diskussionsintervjuer samt två  enkätundersökningar. Enkäterna har riktats både till dem som i  oktober 1992 använde Hybris ochtill dem som vid samma tid inte  använde programmet.  Vi har dragz·tslutsatsen att den tidiga marknadsftringen varit  ineffiktiv på grund av att den riktats tillfel målgrupp ochpå grund  av att informationen huvudsakligen gått ut via elektronisk post som  alltför få läst. Den verkliga spridningen har skett genom korridorsnack.  Ytterligare en slutsats är att inköpsrutinerna har varit oklara.  Vi rekommenderar ökad skriftlig information, lämpligen i  form aven utförlig broschyr. Vi rekommenderar ocksåatt en  demonstrationsversion tasfram ochatt priset flr programmet delas  upp på flera inköpsalternativ.
Projekt: TRIAD, Hybris, TRIAD - Uttagssystem
Språk: Svenska
Författare: Mats Bjerin
Emanuel Higwall
TRIAD-H4 - SPRIDNING AV HYBRIS - en fallstudie vid telia