TRIAD

Navigering i Repository

Utgivningsår: 1991
Nummer: K8
Titel: Navigering i Repository
Sammanfattning: Detta dokument utgör en kortfattad statusrapportering av TRIAD-aktiviteten  Navigering i Repositorys och en beskrivning av den demonstrator som  framtagits.  Syftet med aktiviteten "Navigering i repositories" har varit att föreslå en ansats för  navigering i den typ av stora informationsrymder som ett repository utgör. Aktivitetens  inrikming var att ta fram en experimentell navigator i demonstrationssyfte, varför tonvikt  legat på detta. Denna rapport redovisar den ansats vi valt, demonstratoms uppbyggnad  samt hur man kan gå vidare.  Då repository-iden fortfarande är i sin linda är det svårt att exakt klargöra behoven och  och förutsäga hur arbetssättet runt repositoryt kommer att se ut. Vi är dock övertygade  om att en avancerad navigator kommer att vara högst relevant bland de verktyg som  skall verka runt repositoryr. Problemen med navigering uppmärksammas allt mer i  olika tillämpningar där informationsrymden är mycket stor och differentierad.  För att visa hur en del av dessa problem kan lösas med hjälp av ett avancerat  navigeringsstöd har nämnda demonstrator konstruerats. Val av plattform för  demonstratom har utgått ifrån målsättningen att så snabbt som möjligt sätta ihop en  navigator samtidigt som denna eventuellt skulle kunna integreras med andra  applikationer utvecklade på SISU.  Förstudie och demonstratorkonstruktion har ingått som en aktivitet inom delprojektet  "Katalogprinciper" inom TRIAD och har utförts av Harriet Dahlgren, Jan Ljungberg och  Sten-Erik Öhlund.  TRIAD Katalogprinciper Rapport K nr 8  Navigering irepository - Arbetsrapport  Jan Lju ngberg  © TRIAD-parterna/SISU nov 1991  2
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Jan Ljungberg
TRIAD-K8 - Navigering i Repository