TRIAD

DET KUNDEFFEKTIVA FÖRETAGET - Med kunden som aktör och partner

Utgivningsår: 1994
Nummer: V6
Titel: DET KUNDEFFEKTIVA FÖRETAGET - Med kunden som aktör och partner
Sammanfattning: Den här rapporten kan sessom en pendang till "Den gemensamma informationsmarknaden"  (TRIAD-rapport V 4), som gavs ut hösten 1993.  I "Den gemensamma informationsmarknaden" rör vi oss huvudsakligen med ett  inifrån-perspektiv när vi betraktar informationen och dess roll i företaget och i  företagets liv. Genom att disciplinera informationen släpps paradoxalt nog dess  inneboende kraft lös, och den blir en mäktig faktor för det företag som vill se sina  medarbetare som aktörer snarare än som användare. Med ett klokt informationshandlag  blir det därmed möjligt att mobilisera hemmafronten. Och vi blir i  tillfälle att jobba både snabbt och smart.  När vi nu presenterar Peter Kempinskys och Christina Johannessons "Det  kundeffektiva företaget" har vi förflyttat oss, och ser på saken med ett utiJrånperspektiv.  Insikten att kunden är en individ, och inte längre en icke urskiljbar  beståndsdel i ett kollektiv- ett tema även i den föregående rapporten -leder de  företag, som vill vara framgångsrika, till att i grunden ompröva många nedärvda  förhållningssätt.  Rapporten lyfter särskilt fram två aktuella framgångsrika strömningar i affärslivet  och förvaltningen, nämligen kundorientering och kvalitetsarbete. Vi har valt  dessa båda därför att de är informationsintensiva, och därför att de illustrerar  informationsanalysens betydelse i förnyelsearbetet. Det som för oss i TRIAD är  viktigt att visa fram är det ofta inte synliga hantverket bakom framgångarna,  särskilt då arbetet med att bygga upp den informationsmiljö som är ett av  fundamenten för att kunna agera kundorienterat och kvalitetsmedvetet.  I den form vi idag känner de båda företeelserna kundorientering och kvalitetsarbete  är de resultatet av många organisationers ofta smärtsamma omprövningar  av invanda synsätt och arbetsformer. Resultatet, m a o, av utveckling - för den  utveckling som inte kostar på, är nog ingen riktig utveckling. Att sträva efter  "kunden i centrum", och att konsekvent satsa på kvalitetsarbete, kan således  upplevas som arbetssamt. Men nödvändigt!  Det "trick" vi villevisa i "Den gemensamma informationsmarknaden" är ett sätt  att gå tillväga om man vill låta de egna medarbetarna med inJörmationens hjälp  utvecklas till aktörer.  Det vi försöker oss på i "Det kundeffektiva företaget", är att peka på hur man kan  bete sig för att med informationens hjälp mobilisera kunden som aktör!  Varsågod!
Projekt: TRIAD, TRIAD - Verksamhetskrav
Språk: Svenska
Författare: Christina Johannesson
TRIAD-V6 - Det kundeffektiva företaget