TRIAD

IBM Repository Manager: Attribut- och värdemodellering i Enterprise Submodel

Utgivningsår: 1991
Nummer: K7
Titel: IBM Repository Manager: Attribut- och värdemodellering i Enterprise Submodel
Sammanfattning: Rapporten [Triad K nr 6] ger först en allmän översikt över Information Model  (lM) i Repository Manager (RM). Därefter ägnas huvuddelen av rapporten åt de  entity types och attribute types som är till för att dokumentera begreppsmodeller.  Denna del av IM är förhållandevis avancerad och i vissa delar definierad till en  detaljeringsgrad som sällan diskuteras eller åtminstone sällan ses exakt  preciserad. Dit hör hanteringen av attribut samt deras avbildning pä domäner och  värden.  I allmänhet noterar man i dessa sammanhang endast distinktionen mellan attribut  och domän. ibland ges inte ens attribut nägon semantisk mening. I vissa ansatser  noteras behovet av att skilja pä den representation, som används vid lagring av  attributvärden och den som används för olika presentationsbehov (intern - extern  representation). IM arbetar med ytterligare preciseringar. Vi har ansett dessa  värda en separat rapport, dels för att de inte är helt självförklarande, dels för att  visa pä en genomtänkt struktur. Den kan mycket väl tjäna som grund för fortsatta  diskussioner inom detta, ännu inte färdigpenetrerade, område.  Vi använder samma terminologi och grafiska notation som förklarats under  avsnitt 2 i [Triad K nr 6].  Figur l visar var inom lM denna rapport hör hemma.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K7 - IBMs Repository Manager Attribut- och värdemodellering i Enterprise Submodel