Projektbeskrivning

Effektiv IT

Period: 1993 - 1995
Beskrivning:
På uppdrag av Näringsdepartementet och Nutek genomförde SISU 1993 en förstudie för att  undersöka förutsättningarna att ta fram ett nytt nationellt program för forskning och utveckling inominformaionsteknologins tillämpningsområden. Syfte var att fokusera några av de mest kritiska utvecklingslinjerna för mer en effektiv användning av IT inom näringsliv och förvaltning. Förstudien resulterade i delprogrammet Effketiv IT.

Målen för Effektiv IT (fas II) under perioden 1993-1995 formulerades som,

 •  Effektivare styra och utveckla verksamheter
 • Minska kostnaderna för informationsförsörjningen
 • Bättre utnyttja befintliga informationssystem
 • Använda bättre värderings- och kalkyleringsprinciper
 •  Minska led tiderna vid införande av nya system
 • Förbättra intern och extern kommunikation

 

Projektet kom under perioden  att  genomföra fem delprojekt,

 • Systemutvecklingens ledtider & kvalitet
 • Systemförnyelse (ursprungligen kallat "Systemarvet"...)
 • IT:s ekonomi & management
 • Verktyg för verksamhetsutveckling
 • Affärskommunikation & EDI

 Fler av dessa projekt kom att vidareutvecklas under en fas III av Effektiv-IT 1995 - 1997.

Dokument kopplade till projektet
IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden
Effektiv IT - Slutrapport FAS II
Mätning för Effektiv Systemutveckling
Concepts and Notations for Open-edi Scenarios
Business Process Reengineering
Affärsmässiga scenarier som bakgrund till Reengineering av informationssystem
Business Process Reengineering
Managing Information Technology
Integrerad Systemutveckling.
Kunskap för hantering av systemarvet
Metoder för Business Process Reengineering
GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem
Ekonomisk värdering av IT-satsningar
IT i årsredovisningen
Ekonomiaspekter på informationssystemarvet
Om arkitektur för samverkande informationssystem
Enkät- och intervjuundersökning om värderingsinstrument för IT-investeringar
Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling
Metodik för Reverse Engineering/Reengineering- ett eftersatt område
Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling
Datorstöd för integrerad systemutveckling
Slutrapport FAS II 1994 - 1995