Effektiv IT

Business Process Reengineering

Utgivningsår: 1994
Nummer: Nr 5
Titel: Business Process Reengineering
Sammanfattning: Det här är den första rapporten inom projektet Verktyg för Verksamhetsutveckling  (VVU) - ett projekt inom forskningsprogrammet Effektiv-II. Rapportens huvudsakliga  målgrupp är beslutsfattare med förändrings ansvar - t ex AU-chefer,  datachefer och linjechefer.  VVU -projektets syfte är att utveckla och sprida kunskap om nästa generations  datoriserade metoder och arbetsformer för verksarnhetsutveckling, s k Business  Process Design och Business Process Reengineering.  Bakgrunden till att VVU-projektet startades hösten -93 var det pågående "paradigmskifte"  i synen på datorisering vi såg inför planeringen av det nya forskningsprogrammet  Effektiv-IT. Flera, i huvudsak amerikanska, undersökningar har de  senaste åren rapporterat om hur investeringar i informationsteknologi (IT) givit  stora förbättringar i produktivitet och effektivitet. Undersökningarna redovisade  också en gemensam förutsättning för framgångsrik IT -användning: informationsteknologi  bör inte användas för att stödja den befintliga arbetsorganisationen, utan  för att helt och hållet ifrågasätta de grundläggande principerna för hur arbete kan  organiseras 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - IT:s ekoonomi och management
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
EffIT-nr5 - Business Process Reengineering