Effektiv IT

Metodik för Reverse Engineering/Reengineering- ett eftersatt område

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr17
Titel: Metodik för Reverse Engineering/Reengineering- ett eftersatt område
Sammanfattning: Det råder brist pa systematisk metodik och systematiserade arbetssätt som stöd  för att utföra reverse engineering och reengineering av informationssystem.  Verktyg och andra hjälpmedel för delar av arbetet finns, men helhetsperspektivet  och hänsynstagandet till de olika verksamhetsmassiga situationer  vari reengineeringarbetet bedrivs är otillräckligt behandlade och utarbetade.  I denna rapport presenterar vi därfor några metoder, eller snarare delmetoder,  som kan anvandas som komponenter i en metod som är litet mer heltäckande.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemförnyelse
Språk: Svenska
Författare: Mats R Gustafsson
Lars-Åke Johansson
EffIT-nr17 - Metodik för Reverse Engineering_Reengineering