Effektiv IT

Metoder för Business Process Reengineering

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr9
Titel: Metoder för Business Process Reengineering
Sammanfattning: VVU-projektets syfte är att utveckla och sprida kunskap om nästa generations  IT -baserade ansatser till verksamhetsutveckling. Därför har vi under första  verksamhetsåret fokuserat på det kunskapsområde som kommit att kallas  Business Process Reengineering (BPR). Det grundläggande problemet ur  forskningssynpunkt är att traditionella metoder för verksamhets utveckling och  systemutveckling inte relaterar organisationsutveckling till datorisering och  tvärtom. Dessutom finns ett stort behov av kunskapsutveckling kring hur ny  informationsteknologi kan användas i nya metoder och arbetsformer för  modern verksarnhetsutveckling. Projektets övergripande syfte är naturligtvis att  effektivisera IT -användningen i de företag som finansierar forskningsprogrammet  Effektiv-IT.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Verktyg för verksamhetsutveckling
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
EffIT-nr9 - Metoder för Business Process Reengineering