Effektiv IT

Enkät- och intervjuundersökning om värderingsinstrument för IT-investeringar

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr15
Titel: Enkät- och intervjuundersökning om värderingsinstrument för IT-investeringar
Sammanfattning: Kostnaderna för informationsteknologi hos företag och förvaltningar har,  under de gångna decennierna, ökat både i absoluta tal och i relativa tal.  Informationsteknologi i kommunikation, som arbetsverktyg eller inbyggt i  olika applikationer har blivit allt vanligare. För många företag har ett  beroendeförhållande till informationsteknologi utvecklats, och för många  enskilda människor skulle deras arbetsuppgifter vara omöjliga att utföra utan  informa tionsteknologi.  Sedan hösten 1993 driver SISU ett forskningsprojekt benämnt Effektiv IT.  Projektet bedrivs i fem delområden; Informationsteknologins ekonomi &  management, Affärskommunikation & EDI, Systemutvecklingens ledtider &  kvalitet, Systemarvet samt Verktyg för verksamhetsutveckling. I det första  delområdet är ett av forskningsrnålen att formulera relevanta mått för IT i syfte  att satsningar och investeringar ska kunna styras mot ett bättre nyttjande av IT.  Denna undersökning är ett led i att försöka identifiera enkla och bra mått för  styrning av IT-satsningar.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - IT:s ekoonomi och management
Språk: Svenska
Författare: Mats Waltré
EffIT-nr15 - Enkät- och intervjuundersökning om värderingsinstrument för IT-investeringar-