Effektiv IT

Mätning för Effektiv Systemutveckling

Utgivningsår: 1994
Nummer: Nr 2
Titel: Mätning för Effektiv Systemutveckling
Sammanfattning: SISU bedriver ett program för forskning och  utveckling inom informationsteknologins tillämpningsområden  - Effektiv IT. Grunden till programmet är en  förstudie inom detta område som SISU genomfört på  uppdrag av Näringsdepartementet och NUTEK.  Forskningen koncentreras till områden som har stor  ekonomisk relevans för svenskt näringsliv och  förvaltning.  Målet med programmet är att svenskt näringsliv och  förvaltning ska kunna använda resultaten för att: 

• Effektivare styra och utveckla verksamheter 

• Minska kostnaderna för informationsförsörjningen 

• Bättre utnyttja befintliga informationssystem 

• Använda bättre värderings- och kalkyleringsprinciper 

• Minska ledtiderna vid införande av nya system 

• Förbättra intern och extern kommunikation
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Laturi
Språk: Svenska
Författare: Tapani Kinnula
EffIT-nr2 - Mätning för Effektiv Systemutveckling