Året i korthet

1990

Det har, ur många synvinklar, varit ett händelserikt år. Så även för SISU. Satsningen på starkt ökad kunskapsförmedling genom kurser, seminarier och arbetskonferenser (workshops) har slagit väl ut Vi har fått en breddad kontaktyta gentemot våra intressenter. Samtidigt har vi kunnat etablera värdefulla kontakter med en rad nya organisationer.

Ramprogram
Ramprogram 1987-1990
Ramprogram 1990-1993
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1989 - 1990
Dokument och rapporter
Data Administration- Varför?
DataAdministraton - Hur
DataAdministraton- Vad
Generering av naturligt språk från konceptuella scheman
Konceptuell modellering med naturligt språk
Kvalitet hos konceptuella scheman
VISION-95 - Ett arbetsmaterial utarbetat av ISVI:s programkommitté
Övrigt
Erfarenheter från användning av Hybris. -Ett multimedia hjälpmedel för navigering i Televerkets PULS Databas
Hybris-användare
SISU - Informationsbroschyr om verksamheten 1990
Pågående projekt
SISU Informa
SISU Informa 90/1
SISU Informa 90/2
SISU Informa 90/3
SISU Informa 90/4