Övrigt

Ramprogram 1990-1993

Utgivningsår: 1990
Nummer:
Titel: Ramprogram 1990-1993
Sammanfattning: Svenska företag och organisationer är i stort behov av 

ökad konkurrenskraft genom effektiviserande åtgärder. 

Att åstadkomma ett framtidsinriktat och rationellt 

nyttjande av informationsteknologins möjligheter 

bedöms vara en av de viktigaste av dessa åtgärder 

under 90-talet. Det är i detta sammanhang betydelsefullt 

att positionerna flyttas fram när det gäller 

utvecklingsmetodik för avancerade informationssystem. 

Det krävs kraftfullare metoder som bättre än hittills 

knyter an till verksamhet och affärsutveckling. 

SISU:s förslag till ramprogram för perioden 1990/93 

utgår från intressenternas behov och visioner för den 

kommande femårsperioden. Institutet intar idag, även 

med internationella mått, en framskjuten position inom 

området verksamhetsrelaterad systemutvecklingsmetodik. 

Det är angeläget att denna position vidmakthålls 

och att institutets roll som kunskapsförmedlare 

kan vidareutvecklas. Det är vår mening att det är av 

största vikt för svenska företag och organisationer att 

ramprogrammet genomförs i föreslagen omfattning.
Kategori: Ramprogram
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU - Ramprogram 1990-1993