SISU publikation

Omvärldsbevakning med öppna källor - från OSS'97

Utgivningsår: 1997
Nummer: 25
Titel: Omvärldsbevakning med öppna källor - från OSS'97
Sammanfattning: Huvuddelen av all omvärldsbevakning använder idag öppna källor för inhämtning av  information, både inom företag och de flesta myndigheter. Öppna källor är sådana som man har  tillgång till utan att bryta mot lagen eller bete sig oetiskt, t ex tidningar och annan media,  marknadsföringsmaterial mm.  En av de mest betydelsfulla konferenserna kring användningen av öppna källor för  omvärldsbevakning är Open Source Solution, OSS´97. Konferensen tar främst ett  myndighetsperspektiv men har under de senaste åren lockat allt fler deltagare från det privata  näringslivet. När det gäller just öppna källor finns det stora likheter mellan myndigheter och  företag och dessutom mycket att lära av varandras erfarenheter.  För främst polisiära och militära organisationer har de senaste åren inneburit stora förändringar  vad gäller användningen av öppna källor. Också teknikspridningen till privatpersoner som t ex  GPS, kryptering och satellitbilder har inneburit att stater inte längre har monopol på teknik som  tidigare enbart använts av polis och militär.  Även samhället i stor har förändrat synen på information. Med exempel från sovjetimperiets fall  belystes hur öppna samhällen stärks medan slutna samhällen förtvinar och går under.  Internet är ett självklart debattämne när öppna källor diskuteras. Det var dock slående hur  spridda uppfattningarna var kring Internets värde som verktyg för omvärldsbevakning. Debatten  tydde också på svårigheter att hålla isär Internet som kommunikationsmedium och media i sig  (WWW).  Ett genomgående tema från flera talare under konferensen var nyttan och behovet av att skapa  informella nätverk inom och utom den egna organisationen. Med hjälp av sådana nätverk av  experter kan man bevaka mycket större områden än vad man annars skulle mäkta med egen  kraft. Men för att ett nätverk ska fungera krävs att kommunikationen är lika intensiv i alla  riktningar, dvs att alla både bidrar och tar emot.  Flera intressanta fallstudie redovisades. Speciellt uppmärksammades Oxford Analyticas  arbetsmodell som bygger just på en lite kärna av fasta medarbetare som har tillgång till en stor  stab av externa experter. Med denna modell bedriver Oxford Analytica ett närmast industriellt  bevakningsarbete. Oxford Analytica är förvisso unika, men deras metod förtjänar att studeras  och kan realiseras i mycket mindre skala.  Baksidan på myntet ”öppna källor” är självfallet att information om det egna företaget sprids  okontrollerbart samt att konkurrenter bättre bevakar sin offentliga informationsprofil. Begrepp  som Information Warefare och informationsäkerhet blir därför allt viktigare i dessa  sammanhang.  OSS´97 bjöd även på en mindre men likafullt intressant utställning där leverantörer av produkter  och tjänster deltog. Främst märktes amerikanska Mitres system för automatisk indexering av  video (CNN Headline News), men även avancerad databasteknik för dokument visades.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Daniel Rexed
Mikael Thorson
Ulf Wingstedt
SP-97_25 - Omvärldsbevakning med öppna källor