SISU publikation

WWW'96 - den femte internationella konferensen om WWW

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:12
Titel: WWW'96 - den femte internationella konferensen om WWW
Sammanfattning: The World Wide Web Conference är idag den största forskarkonferensen med  inriktning på World Wide Web och dess användningsområden. WWW-96 hölls  i Paris och lockade över 2000 deltagare. Årets WWW-konferens erbjöd en blandning  av akademiska presentationer, kommersiella leverantörspresentationer och  praktiska användarerfarenheter.  Den viktigaste trenden på årets WWW -konferens är det ökande intresset för content  management. Motivet till detta är att det blir allt mer komplicerat att underhålla och  vidareutveckla WWW-system, samtidigt som intresset för att effektivt kunna  producera ny information och nya tjänster ökar. Lösningen ligger i att införa ett  content management system. Hur ett sådant ska vara uppbyggt och vilka funktioner  det ska ha är föremål för vidare forskning och utveckling. Men den teknik som idag  ligger närmast till hands som plattform för content management är så kallade  objekt-relationsdatabaser (OR-databaser).  Utöver content management kan man notera att cachning och metadata är i ropet.  Med cachning avses att hämtade WWW-sidor temporärlagras i syfte att snabba upp  nästa åtkomst av sidan. Funktionen finns redan i Internet-bläddrare som då temporärlagrar  på persondatorn. Det som nu diskuteras är att konstruera gemensamma  regionala och nationella cache-databaser. Det skulle kunna innebära att det i princip  finns en lokal kopia av Internet här i Sverige som alla svenskar arbetar mot. Cachedatabasen  uppdateras till exempel varje natt  ...
Kategori: Reserapporter
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Matts Ahlsén
Peter Rosengren
SP-96_12 - WWW'96