Projektbeskrivning

MBKI

Period: 1990 - 1991
Beskrivning: Detta projekt innefattade uppbyggnad av expertsystem för felsökning och rådgivning. Ett av problemen var svårigheterna att få tag i den "verkliga" kunskap som experten besitter och aktiverar i en given situation. Traditionell intervjuteknik gav stora volymer magra och opålitliga resultat. Med stöd av SISU utarbetades en fördjupad modelleringsteknik, anpassad för att engagera experterna själ va i anal yser av deras eget tänkande. Denna ansats visade sig vida över1ägsen, och ligger därför till grund för en ny metod: MBKI, modellbaserad kunskapsinhämtning. I mångfalden av lärdomar från detta arbete kan man särskilt notera de unika erfarenheterna om hur kunskapsinhämtning inte kan fungera i ett stort expertsystem, samt au myten om snabb utveckling av expertsystem kan avföras som orealistisk. Vi erfor också hur komplicerat det kan vara att arbeta i en grupp med representanter från vitt skilda kunskapsområden samt vikten av att inte blanda ihop forsknings- och utvecklingsarbete.
Dokument kopplade till projektet
Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning