SISU publikation

CHI 96. En konferens om människa-dataorinteraktion

Utgivningsår: 1996
Nummer: 7
Titel: CHI 96. En konferens om människa-dataorinteraktion
Sammanfattning: Sammanfattning  Årets CHI-konferens, som ägde rum i Vancouver, besöktes av ungefär 2400 personer.  Konferensen innehöll många aktiviteter som avspeglar verksamheten inom MDIkollektivet  (människa-datorinteraktion) idag. I år framhölls särskilt MDI-områdets  tvärvetenskapliga karaktär, där man betonade vikten av att finna det ”gemensamma”  hos olika discipliner och inriktningar för att kollektivt utveckla MDI-området i en  gynnsam riktning.  Naturligtvis utkristalliserades World Wide Web (WWW) och dess MDI-relaterade  problem som ett särskilt område på konferensen och bl a diskuterades olika lösningar  på problemen vad gäller överblick och struktur. Flera presentationer beskrev också hur  praktiskt användbarhetsarbete hade utförts under produktutveckling. Ett annorlunda  inslag handlade om ett designarbete där mänskliga känslor stod i fokus och en bredare  definition av användbarhetsbegreppet förespråkades.  I paneldebatter diskuterades bl a ämnena användarcentrerad systemutveckling och  kunskapsöverföring (Technology Transfer). Jämförelsetest (Comparative Testing),  där användbarheten hos en produkt jämförs med användbarheten hos konkurrerande  produkter, verkar vara en ny trend för dem som arbetar med utvärdering av användbarhet.
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Per-Olof Svärd
SP-96_07 - CHI96. En konferansom människa-datorinteraktion