SISU publikation

Att innehållsdeklarera Internet - PICS & content rating

Utgivningsår: 1997
Nummer: 9
Titel: Att innehållsdeklarera Internet - PICS & content rating
Sammanfattning: Den absoluta merparten av innehållet på Internet utgörs av i någon mening  seriös information men innehåller även material som av olika skäl kan  diskuteras, vilket också rönt stor uppmärksamhet i media. Av olika skäl  kom debatten kring skadligt innehåll på Internet både att starta tidigt och få  starkast genomslag i USA, och har på senare tid även aktualiserats inom  ED: Många hävdar att problemet kan tacklas genom s kinnehållsmärkning,  eng Content Rating, d v s med procedu~~r och teknik för att deklarera och  beskriva informationsinnehållet på Internet. PICS är ett ramverk för detta  som togs fram som ett svar på växande krav på censurering av Internet,  främst i USA, men börjar nu vinna allt större allmänt intresse från såväl  myndigheter som innehållsindustrin. Vi vill med denna rapport stimulera  den fortsatta diskussionen kring innehållet på Internet genom att presentera  och sätta PICS i ett vidare sammanhang, samt diskutera dess tillämpning i  ett svenskt perspektiv.
Projekt: PICS
Språk: Svenska
Författare: Matts Ahlsén
Peter Karlberg
SP-97_09 - Att Innehållsdeklarera Internet - PICS & Content Rating