SISU analys

Några aspekter på kontorsinformationssystem

Utgivningsår: 1985
Nummer: SA-nr2
Titel: Några aspekter på kontorsinformationssystem
Sammanfattning: SISU-analys är en tidskrift som utges fyra gånger per år. Varje  nummer behandlar ett tema - ett aktuellt problemområde och  söker då ge en bild av området ur olika aspekter.  Detta, vårt andra nummer av SISU-analys, har ett tema som utgör  en viktig pusselbit i programmet för SISUs område 5,  Interaktiva System - Kontorsinformationssystem.  Vi har valt att kalla temanumret för "NÅGRA ASPEKTER PÅ KONTORSINFORMATIONSSYSTEM".  Vi gör detta trots att vi är medvetna  om att begreppet "kontorsinformationssystem" är illa definierat  och leder tankarna åt vitt skilda håll för olika människor.  I ingressen tar vi upp just frågan om namngivning på  området. Att vi använder prefixet "några aspekter på" är betingat  av områdets snabba dynamik och kraftiga expansion - det  går inte att inom ramen för detta temanummer av SISU-analys ta  upp mer än ett fåtal av de många aspekter man kan lägga på  utvecklingsområdet Kontorsinformationssystem.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Avance / OPAL
Språk: Svenska
Författare: Matts Ahlsén
Cecilia Bergström
Anders Björnerstedt
Stefan Britts
Gunilla Bradley Ortman
Leif Ortman
Lars Söderlund
Peter Söderström
Lilleba Sundberg
SA-nr2-KIS