SISU publikation

Systemutvecklingens roll i produktutvecklingen

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:03
Titel: Systemutvecklingens roll i produktutvecklingen
Sammanfattning: Detta arbete syftar till att vara hypotesgenererande och utveckla en modell,  frågedomäner, som skall ligga till grund för en enkätstudie, i vilken man vill  kartlägga de förändringar som sker och har skett inom ett antal representativa  försäkringsbolag, finansföretag och banker avseende systemutvecklingens  roll och situation i produktutvecklingen inom och för företagen.  Syftet var även att göra en pilotstudie med hänseende på systemutvecklingens  roll och situation i produktutvecklingen inom och för de undersökta  företagen. Faktainsamlingen har skett dels genom litteratursökning och  telefonintervjuer i ett inledande skede, och dels genom fyra djupintervjuer  med personer anställda på företag inom de ovan nämnda branscherna. Ett  antal frågedomäner, som kan utvecklas i en senare enkätstudie, har uppmärksammats  genom intervjuerna. Dessa är: avregleringens påverkan på företaget  och dess produktutveckling, samarbetsformer, IT-avdelningens roll och plats  i organisationen, effektiviseringsarbete, hård- och mjukvaruplattformarnas  betydelse för produktutvecklingen inom företaget. De intervjuade företagen  har börjat ta till sig ideer från industrin vad gäller integrerad produktutveckling,  och tre av de fyra företagen anser att systemutvecklingsavdelningen  skall vara med tidigt i produktutvecklingen.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Processförbättring
Språk: Svenska
Författare: Daniel Rexed
SP-96_03 - Systemutvecklingens roll i produktutvecklingen