Övrigt

Fou-paln för svenska institutet för systemutveckling

Utgivningsår: 1996
Nummer:
Titel: Fou-paln för svenska institutet för systemutveckling
Sammanfattning: 1.1 Bakgrund  Detta dokument beskriver innehållet i och inriktningen på den forskning och  utveckling inom tillämpad informations- och kommunikationsteknologi som  SISU avser utföra. Tidsramen omfattar de närmaste fem åren.  Det övergripande syftet är att påskynda tillämpningen av informations- och  kommunikationsteknologi (ICT) på områden av betydelse för svenskt  näringsliv och offentlig förvaltning. Denna tillämpade forskning kommer att  styras av riktlinjer från näringslivet, tekniska trender och pågående forskning.  SISU har ett väldokumenterat forskningsförflutet när det gäller att utveckla  informationssystem, i synnerhet inom kravhantering, interaktiv systemutformning  och tillämpad databasteknologi. Det nu pågående forskningsprogrammet  grundar sig på dessa resultat och är fokuserat på ICTtillämpningar.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
IT i arbetet - FoU-plan för svenska institutet för systemutveckling