Projektbeskrivning

Paywatch

Period: 1997 - 1998
Beskrivning: PayWatch startade i februari 1997 på initiativ av Tidningsutgivarna (TU), bransch- och  arbetsgivarorganisation för tidningar och andra företag i mediebranschen. TU:s syfte med  PayWatch var att bevaka utvecklingen kring elektronisk betalning på Internet i Sverige och  internationellt och via en webtjänst informera TU:s medlemsföretag och andra intresserade. TU gav Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) uppdraget att driva PayWatch.  PayWatch bevakade och följde den utveckling som så småningom ledde fram till dagens elektroniska handel på Internet.
Dokument kopplade till projektet
Elektronisk betalning på Internet - PayWatch97