SISU publikation

Utveckling av VRML-applikationer

Utgivningsår: 1996
Nummer: 27
Titel: Utveckling av VRML-applikationer
Sammanfattning: Sammanfattning  Interaktiva WWW-tillämpningar blir mer och mer vanliga och får en allt viktigare del i  många företags informationshantering. I dessa tillämpningar spelar databasaccesser en central  roll. Tillvägagångssättet är ofta att HTML-dokument genereras dynamiskt utifrån information  i en databas och med hjälp av framförallt HTML-formulär ges möjlighet att uppdatera  databasen med ny information. VRML1, som granskas i SISU Rapport 96:15 –  Affärsapplikationer i 3D på Internet, möjliggör en helt ny typ av kraftfullare WWW-system.  Men för att dessa nya interaktiva VRML-system skall få en riktigt stor spridning och hitta de  stora applikations-områdena krävs även här möjligheter till databasaccesser. Det måste vara  möjligt att dynamiskt generera VRML-världar samt att i vissa fall även uppdatera information  i databaser från VRML-världen.  För att utreda VRMLs möjligheter närmare har SISU tagit fram en VRML-applikation som  utnyttjar merparten av den avancerade funktionalitet som VRML 2.0 erbjuder idag. VRMLvärlden  i applikationen som beskrivs i denna rapport genereras dynamiskt och användaren ges  möjlighet att lagra den aktuella konfigurationen av VRML-världen till databasen. VRMLapplikationen  är fritt åtkomlig över Internet. Applikationen har en hög grad av interaktivitet  och kan manipuleras direkt inuti världen. Förutom möjligheterna till interaktion inuti världen  innehåller applikationen en från världen fristående Java-applet som kommunicerar med och  kan styra världen.  Med applikationen och erfarenheterna från utvecklingsprocessen som grund förklaras i  rapporten hur man går till väga för att lägga till liknande funktionalitet i sina egna VRMLapplikationer.  Varje väsentlig del av applikationen presenteras och förklaras utförligt, i många  fall med bilder och källkod. Möjligheterna till att skapa Java-applets för att erbjuda ett fristående  gränssnitt varifrån världen kan styras förklaras noggrant med ett körbart exempel. I  SISUs VRML-applikation spelar databasaccesser en väsentlig roll. Olika tillvägagångssätt för  att realisera databasaccesser i VRML-applikationer diskuteras, och det av SISU valda  alternativet presenteras närmare.  Läsanvisning
Projekt:
Språk: --
Författare:
SP-96_27 - Utveckling av VRML-applikationer