SISU publikation

Människa-Teknik-Organisation

Utgivningsår: 1997
Nummer: 6
Titel: Människa-Teknik-Organisation
Sammanfattning: 1 Problem kring införande av ny teknik  I och med den tekniska utvecklingen sker förändringar både oftare och snabbare än förr.  Företag och organisationer upplever att de ständigt måste anpassa sig såväl tekniskt som  organisatoriskt för att klara konkurrensen och marknadens krav. Detta tvingar företagen  att kontinuerligt förändra de tekniska systemen. I samband med dessa förändringar  uppstår ofta icke-tekniska problem som har med mellanmänskliga förhållanden att göra.  De problem företagen upplever idag när ny teknik införs handlar i minst lika hög grad  om psykologi som om teknik. Tekniska förändringar medför olika typer av sociala och  organisatoriska förändringar som kan få allvarliga konsekvenser både för den enskilda  individen och organisationen som helhet.  I och med att det idag finns en allt större teknisk flexibilitet kan arbetet kring tekniken  organiseras på många olika sätt. Sättet att organisera arbetet påverkar i hög grad  individens prestationsförmåga och därmed företagets effektivitet. Därför är det viktigt  att ha med psykologiska kunskaper med vilka man kan hitta de optimala sätten att  kombinera de sociala och tekniska systemen med och därigenom öka företagets  konkurrenskraft.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Thomas Soltesz
SP-97_06 - Människa-teknik-Organisation. litteraturutredn om problem vid införande av ny teknik