SISU publikation

Betalsystem för Internet

Utgivningsår: 1997
Nummer: 14
Titel: Betalsystem för Internet
Sammanfattning: 1 Introduktion  I början av 1996 fick elektronisk betalning över Internet ett genombrott. Olika företag  började på allvar intressera sig för Internets möjligheter som marknadsplats och media för  affärstransaktioner och så kallade Internet Malls började bli vanliga. Förslag till  elektroniska betalsystem hade dock tagits fram flera år tidigare.  De system som kommer att få praktisk användning börjar nu kunna urskiljas. Denna  rapport avslutar rapporteringen från det examensarbete om elektronisk betalning som  utfördes på SISU under 1996.  Examensarbetet var uppdelat i två moment. Det första utgjordes av en undersökning och  strukturering av olika system. Detta resulterade i en delrapport [1]. Det andra momentet  utgjordes av design och implementation av en tillämpning för utvärdering av betalsystem  och betaltjänster. Utgående från information från det första delmomentet valdes ett  betalsystem för användning i tillämpningen.  Denna rapport följer upp arbetet med att beskriva SISU Shop [32], testtillämpningen som  togs fram under examensarbetets senare del, och erfarenheter från utvecklingen av denna.  En sammanställning av ett urval betalsystem görs enligt samma principer som i förra  rapporten [1]. Utvecklingen går dock snabbt, så för en överblick av dagsläget hänvisas till  SISU och Tidningsutgivarnas tjänst PayWatch [30]. Rapporten avslutas med en  sammanfattning och diskussion av området och de erfarenheter som gjorts.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mathias Axling
SP-97_14 - Betalsytem för Internet