SISU publikation

Komponenter och komponentintrastrukturer i en global systemutvecklingsmiljö

Utgivningsår: 1998
Nummer: 13
Titel: Komponenter och komponentintrastrukturer i en global systemutvecklingsmiljö
Sammanfattning: 3   Inledning  Föreliggande rapport utgör ett sammanfattande dokument av en förstudie under temat ”Komponenter  och komponentinfrastrukturer i en global systemutvecklingsmiljö”. Syftet med förstudien har varit att  erhålla en översiktlig bild av rubricerade område inför bedömningen av dess relevans som SISU/SITIprojekt.  Arbetet, som utförts inom SISU-labbet ”Design och IS-Arkitektur” av Matts Ahlsén, Mathias Axling,  Stig Berild och Nicklas Lundblad, kom att omfatta fyra delaktiviteter enligt nedan.  a. Komponenter i ett juridiskt perspektiv. Utmynnande i rapporten ”Allt faller i bitar – komponentbaserad  systemutveckling och upphovsrätt”, Nicklas Lundblad, SISU Publikation 98:12.  b. Java-plattformen – en universell komponentsamverkansmiljö? Kunskapsinhämtning genom  deltagande vid Java-konferens. Utmynnande i rapporten ”JavaOne ´98 – Fakta och intryck”, SISU  Publikation 98:10.  c. Komponentmodeller i ett systemutvecklingsperspektiv. Kunskapsinhämtning genom deltagande  vid konferensen ”UML – Beyond the Notation”. Utmynnande i ökad kunskap och förståelse för  UMLs potential och brister (UML=Unified Modeling Language).  d. Föreliggande förstudierapport.  Rapport inleds med en motivering till förstudien (avsnitt 2). Avsnitt 3 placerar i generella termer in  området i ett vidare sammanhang (3.1), formulerar en visionsbild (3.2), indikerar en tänkt  övergripande målsättning för ett komponentinriktat projekt (3.3), argumenterar för projektets nytta  (3.4) samt citerar den vikt ett par tunga instanser lägger vid komponentområdet i ett forsknings- och  utvecklingsperspektiv (3.5). Avsnitt 4 pekar ut ett antal möjliga aktivitetsområden under rubrikerna  ”Fakta, analys, bevakning” (4.1) och ”Forskning, utveckling” (4.2).  Vår bedömning är att den digra listan aktivitetsområden och de under varje område indikerade  frågeställningarna alldeles uppenbart pekar på relevansen för och behovet av ett komponentinriktat  projekt inom SISU/SITI. Flera av SISUs tunga intressenter har vid diskussioner fört fram samma åsikt.  Avsnitt 5, konstaterar följdriktigt att ett komponentprojekt är en angelägen aktivitet för institutet.  Appendix (avsnitt 6), slutligen, redovisar förslag till handlingsplan för resterande del av 1998 och hela  1999.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-98_13 - Komponenter och komponentinfrastrukturer i en global systemutvecklingsmiljö