SISU publikation

Plattformar för nätbaserad kompetensutveckling

Utgivningsår: 1998
Nummer: 15
Titel: Plattformar för nätbaserad kompetensutveckling
Sammanfattning: Föreliggande rapport har utarbetats i samarbete mellan Learnways AB och  Svenska IT-institutet, SITI1.  Ansvariga har varit:  Lennart Lindrot, Learnways AB  Peter Karlberg, SISU  Mats B. Anderson, IMT  Rapporten har föregåtts av en omfattande förstudie med syfte att identifiera  existerande komponenter i en plattform för en nätbaserad utbildningsmarknad  samt att identifiera framtida utvecklings- och forskningsfrågor inom detta område.  Fokus har legat på Web Based Training-system (WBT) i vid mening respektive  miljöer som kan användas för att bygga sådana system.  Förstudien har sedan kompletterats med en enkät i form av en utvärderingsmall  som sänts till ett antal leverantörer av plattformar. Resultatet av enkäten har  sedan sammanställts som bifogas denna rapport i tabellform och eventuella  oklarheter har penetrerats med respektive leverantör innan publicering.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Karlberg
SP-98_15 - Plattformar för nätbaserad kompetensutveckling