Övrigt

Användarcentrering - människosyn eller ingenjörskonst

Utgivningsår: 1997
Nummer:
Titel: Användarcentrering - människosyn eller ingenjörskonst
Sammanfattning: Det rapporterade projektet är ett samarbete mellan Svenska Institutet för Systemutveckling och  Enator. Samarbetet bestod aven vidareutveckling av metoden PAS (Praktisk  Användarmedverkan vid Systemutveckling) och resulterade i Enators metod för  användareentrerad systemutveckling. I rapporten beskrivs dels detta samarbete och dels resultat från en intervjustudie om bakgrunden till PAS. Intervjustudien genomfördes parallellt med  metodutvecklingen. Syftet med intervjustudien var att förstå drivkraften till att arbeta användarcentrerat och därmed även identifiera hinder får användarcentrerat arbete i praktiken.  Resultaten pekar på att viktiga motiv till att PAS uppstod var brister i traditionell  systemutveckling, framför allt hantering av användarkrav i kravspecifikationen. Det fmns brister i kommunikationen mellan systemutvecklare och användare, vilka PAS avsåg att överbrygga. En av svårigheterna med gamla PAS var att få gehör för icke-teknisk kunskap hos  systemutvecklare.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Cecilia Katzeff
Användarcentrering - människosyn eller ingenjörskonst