Effektiv IT

Verksamhetsberättelse 1993 - 1994

Utgivningsår: 1994
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1993 - 1994
Sammanfattning: Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) bedriver forskning, följer utvecklingen och  förmedlar kunskap om informationsteknologins tillämpning på informations användning  och informationsförsörjning i företag, myndigheter och andra organisationer. Institutet  verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum inom detta område.  Finansieringen av SISU sker dels genom en till SISU kopplad ideell förening, Intressentföreningen  för Svensk Informationssystemutveckling (ISVI), dels genom staten via  Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK).  SISU s mål är: 

att bedriva tillämpad forskning och utveckling inom områden som rör verksamheters  informationsförsörjning, där de förväntade resultaten har stor ekonomisk betydelse för  svenskt näringsliv och förvaltning; att genomföra ett sammanhållet arbete inom ramen för  långsiktiga forsknings- och utvecklingsprogram; att förena hög vetenskaplig kvalitet och  kompetens med hög industriell relevans; att utveckla ny kunskap och kompetens för  praktisk tillämpning; att bidra till ökat antal forskarutbildade och vidareutbildning av  personer verksamma i näringsliv och förvaltning; att förstärka kunskapsutbytet mellan  högskola, näringsliv och förvaltning; att främja erfarenhetsutbytet mellan institutets  intressenter; att aktivt medverka i och främja svenskt deltagande i det internationella  forsknings- och utvecklingssamarbetet.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 93_94