SISU rapport

Referensmodell för Människa-Dator-Interaktion

Utgivningsår: 1987
Nummer: Nr 1
Titel: Referensmodell för Människa-Dator-Interaktion
Sammanfattning: Inom SISU (Svenska Institutet för Systemutveckling) har ett projekt som  syftat till att utveckla en referensmodell för människa / dator-interaktion just  avslutats. Projektet har drivits som ett samarbetsprojekt inom ramprogrammet.  Förutom SISU har tre intressenter - Programator, Kommundata och  statskontoret deltagit i arbetet. Föreliggande dokument utgör projektets slutrapport.  Projektet har slutförts inom planerad tid och inom ramen för tilldelade  resurser.  Den föreslagna referensrnodellen är avsedd tjäna som ett ramverk inom vilket  olika arbeten kring människa / dator-dialoger kan utföras, t ex studium av  befintliga dialoger / programprodukter eller utformning av nya sådana.- Den  centrala uppgiften för projektet har varit att konstruera och beslaiva modellens  olika komponenter / skikt.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Dialogmodellering
Språk: Svenska
Författare: Gunilla Åkerblom
Stefan Britts
Marie-Louise Warnström
Karl-Olof Wigander
SR-1_87 - Refernsmodell för Människa-Dator