SISU publikation

ITs roll i produkttjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:22
Titel: ITs roll i produkttjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer
Sammanfattning: Syftet med denna enkät- och intervjuundersökning var att få en bättre kunskap om vilken  roll informationsteknologin (IT) har för utvecklingen av produkter och tjänster inom ett  antal branscher (telekomoperatörer, försäkringsföretag, banker och andra finansiella  företag) där man baserar sina produkter/tjänster på en stor del IT (både i produkt och  produktionsapparat).  Dessa branscher var speciellt intressanta på grund av att de relativt nyligen hamnat i en  situation av ökad konkurrens genom avregleringar och en ökad internationell konkurrens.  I en litteraturstudie analyseras hur förändringar i marknad påverkar de olika branscherna,  några framtida utvecklingsscenarios samt hur Internet påverkar de olika branscherna.  I enkätundersökningen, som var en totalundersökning, ingick 86 företag i urvalet varav  60 företag svarade (70%). Respondenter var ansvariga på marknads- och datasidan.  Resultatet från enkätundersökningen sammanfattas i hur företagen agerar på marknaden  (konkurrenspåverkan, omvärldsbevakning, kundfokus), i produktion och utveckling av  produkter och tjänster (effektiv produktion och utveckling, konkreta mål för produktoch  tjänsteutvecklingen, aktivitet i produkt- tjänsteutvecklingen, risktagande), ITs roll i  verksamheten (dess roll i utvecklingen och produktionen, Internets påverkan på företaget,  programvaruutvecklingens roll i verksamheten, systemarvet, decentralisering av ITverksamheten),  utvecklingsprojekten (projektbefogenheter, hur projekten möte de uppsatta  målen, marknadssidan respektive datasidans bromsande effekt på utvecklingen,  underleverantörernas roll i utvecklingen, orsaker till långa ledtider).  En intervjustudie med djupintervjuer av 10 företrädare för marknads- och datasidan gjordes  för att få en djupare insikt om företagens situation avseende marknaden, tryck på produktutveckling,  egenutveckling och externt upphandling, utvecklingsprocessen och arvet.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Lars Bergman
Sten-Erik Öhlund
Daniel Rexed
SP-96_22 - ITs roll i produkttjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer