SISU publikation

Objektorienterade databashanterare

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:05
Titel: Objektorienterade databashanterare
Sammanfattning: Objektorienterade databashanterare (odbms) innehåller egenskaper som utgår från  den bakomliggande objektmodellen, det objektorienterade programmeringsspråk och  de tillämpningsområden den primärt avses stödja. Därutöver återfinns normalt en uppsättning  mer konventionella databashanteringsfunktioner som backup, recovery,  säkerhet, låsning, fleranvändarfunktionalitet, ... Vissa av dessa funktioner har i odbmsprodukter  givits en speciell "touch", återigen baserat på de krav de tänkta tillämpningsområdena  ställer. Rapporten tar primärt upp den funktionalitet som kan bedömas vara  odbms-unik och som i någon form återfinns i de flesta av de produkter som för  närvarande erbjuds kommersiellt.   Avsnitt 2 ger ett historiskt perspektiv på odbms. Den som vill förstå odbms måste ha  kännedom om de grundläggande egenskaperna i objektmodellen. Avsnitt 3 diskuterar  kort objektmodellen och ställer den i perspektiv mot relationsmodellen och konventionella  datamodeller. En utförligare beskrivning av objektmodellen finns i SISU rapport 13  "Objektorientering - de vanligaste begreppen". I avsnitt 4 diskuteras översiktligt typiska  odbms-egenskaper och de avgörande skillnaderna mot relationsdatabashanterare  (rdbms). På sätt och vis är detta rapportens centrala avsnitt. Vissa konventionella  databasfunktioner har realiserats på ett delvis nytt sätt inom odbms för att svara upp  mot teknik och tänkta användningsområden. Några av dessa berörs i avsnitt 5.  Rapporten avslutas med några slutsatser i avsnitt 6  ...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Objektorientering
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-96_05 - Objektorienterade databashanterare