SISU publikation

Användbarheten i praktiken

Utgivningsår: 1995
Nummer: 95:20
Titel: Användbarheten i praktiken
Sammanfattning: Denna rapport utgör en del av den första fasen inom projektet" Användbar IT",  som drivs på SISU. Projektet i sin helhet syftar till att minska det avstånd som  fmns mellan MDI-forskningen och tillämpningen av dess resultat i näringslivet.  Projektet har inletts med att ta reda på i vilken utsträckning systemutvecklare  arbetar användarcentrerat under systemutvecklingsprocessen (denna enkätstudie).  Projektet fortsätter i form aven fåltstudie på ett företag som arbetar  med systemutveckling. Fältstudien kommer att fokusera de villkor som råder  för systemutvecklare i Sverige idag samt förmedla kunskap inom området  "användarcentrerad systemutveckling". Slutresultaten från projektet förväntas  innehålla kunskap som blir till nytta för både forskare och praktiker.  Många personer har bidragit till denna rapport. Vi vill tacka er som så generöst  ställde upp för att diskutera formuleringar, relevans och innehåll i enkätens  frågor. Tack till er på SISU och er vid Linköpings Universitet, för värdefulla  synpunkter på resultaten. Sist, men inte minst, vill vi tacka alla de personer  som tog sig tid att besvara enkäten.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Användbar IT
Språk: Svenska
Författare: Cecilia Katzeff
Per-Olof Svärd
SP-95_20 - Användbarheten i praktiken